កិច្ចការបរទេសការពារជាតិវៀតណាម ជាភារកិច្ចការពារមាតុភូមិពីឆ្ងាយ

go top