គណៈប្រតិភូសារព័ត៌មានកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម មកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារ នៅ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

go top