ពិធីគោរពទង់ជាតិ ដ៏ពិសិដ្ឋនៅទីលាន Ba Dinh វៀតណាម

go top