វៀតណាមចូលរួមកិច្ចសន្ទនា Shangri-La លើកទី១៩៖ រួមចំណែកចូលក្នុងជោគជ័យរួមនៃសន្តិសុខក្នុងតំបន់

go top