ពិធីបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសផ្កាយមាសជូនអ្នកជំនាញវៀតណាមដែលបានជួយបដិវត្តន៍កម្ពុជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨៩

go top