គណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Binh Phuoc

go top