អ្នកចរចាអង់គ្លេសនិង EU ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាបណ្ដោះអាសន្នស្ដីពីទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូនាពេលអានគត ដែលទាក់ទឹននឹងសេវាកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូរ ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ។ យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយទីផ្សារអឺរ៉ុប ដរាបណាដែលបទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង់គ្លេសនៅតែសមស្របជាមួយបទបញ្ញត្តិរបស់ EU។

leftcenterrightdel
រូបថត៖​ vnanet.vn

តាមកាសែត The Times បានឲ្យដឹងថា EU នឹងទទួលស្គាល់ថាអង់គ្លេសមានបទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សមស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ EU។ ហេតុដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការសកម្មភាពនៅអឺរ៉ុប ដូចបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ៕

តាម vovworld.vn