ពិព័រណ៌បានបង្ហាញរូបភាពចំនួន ១៥០ ផ្ទាំង ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរាល់សកម្មភាពជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន ប្រជាជននៅកោះ Truong Sa ផ្ទះរន្ទា DK1 និងកងកម្លាំងនៅលើសមុទ្រដែលបានពុះពារការលំបាក រួមចំណែកការពារអធិបតេយ្យភាព កោះសមុទ្រដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ។ ពិព័រណ៌នៅបានបង្ហាញរូបភាពយុវវ័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលចូលរួមសកម្មភាពឆ្ពោះទៅរកកោះ Truong Sa។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនអំពីការតាំងពិព័រណ៌ដូចខាងក្រោម៖

leftcenterrightdel
រូបភាពមាតុភូមិដោយមើលពីសមុទ្រ
leftcenterrightdel
កម្លាំងយុវវ័យនៅផ្ទះរន្ទា DK1
leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនប្រគល់ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកជូនដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៅកោះ Truong Sa Dong

បកប្រែដោយ Pham Diep