កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ជួយប្រជាពលរដ្ឋជំនះ ពុះពារផលវិបាក ដោយសារទឹកជំនន់

go top