ការហាត់សម បាញ់កាំភ្លើង និងទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់អាកាសយានិកនៃកងទ័ពជើងអាកាសឆ្នាំ២០១៧

go top