មានវត្តមានក្នុងពិធីបើកវគ្គហឹកហ្វឺននាឆ្នាំ២០១៨ របស់កងវរសេនាធំលេខ ២១៨ យើងខ្ញុំបានយើញនូវសកម្មភាពជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីការសម្រេចបានល្អនូវភារកិច្ចដែលក្រសួងការពារប្រទេសបានប្រគល់ជូនទង់អនុស្សាវរីយ៍ជាអង្គភាពហ្វឹកហ្វឺនមានស្នាដៃល្អៗនាឆ្នាំ២០១៧។ ការសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមជូននូវរូបភាពមួយចំនួននៃពីធីបើកវគ្គហឹកហ្វឺនរបស់កងវរសេនាធំ ។

leftcenterrightdel
ត្រួតពលក្នុងពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺននាឆ្នាំ២០១៨
leftcenterrightdel
អ្នកតំណាងទាំងឡាយកំពុងទស្សនា ឧបកណ៍និងសម្ភារៈសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺន
របស់កងអនុសេនាធំលេខ ២៨
leftcenterrightdel
ក្រុមទី៣ កងអនុសេនាតូចលេខ ២ នៃកងអនុសេនាធំលេខ ១៦ កំពុងធ្វើការត្រូតពិនិត្យគ្រឿងបច្ចេកទេស

បកប្រែដោយ Thanh Cong